Aɣmis Awassan

05 décembre 2019

Gar ṭṭmeɛ akked tḥerci

 

Gar ṭṭmeɛ akked tḥerci

 

Aɛeggen :

Tullist-a ur telli wara d asnulfu s usuggen-iw, d tullist i d-giɣ s umsasa n yiwet n tmacahut i yellan deg tsekla tmaziɣt (taqbaylit) taɣerfant, d tamacahut n “Friṭis yexlan taxxamt Ɛemmi-s”. Tamacahut-a wwiɣ-d deg-s siwa tiggawin tigejdanin, maca taqsiḍt n tayri i tla, d asuggen i d-yellan deg wallaɣ-iw, daɣen bedleɣ ismawen n wudmawen n tmacahut ɣef wakken llan deg tadra-nsen, akken i as-d-rniɣ kra n wudmawen.

Izen deg tullista yemgarad ɣef win n tmacahut i yellan ɣef wudem n teḍsa deg tadra-s, izen deg tullist-a, d asebgen n ṭṭmeɛ akked tmeḥqranit i icudden ɣer yimdanen, d tulmisin i lan yimdanen deg tmetti n yallas, ama win-d s lexber ama war ma rran-d s lexbar. Ass-a aɣilif ɣef sɛaya d win izaden, almi imdanen ttun tayri ɣef tebna ddunit, tayri i izeddin ulawen akken ad tger lferḥ ɣer wulawen, ass-a d tixidas i yuɣen amkan n nniya, d bab-nsent i izemren ad yekseb ayen yebɣa, d bab-nsent kan i izemren ad yekseb ulawen akked tayri.

Seg tama-nniḍen aẓawali, igellil ur ili amkan deg tmetti ula ɣer yiɛeggalen n twacult-is, akken i yella yiwen n yizen-nniḍen ɣef wid akk i seqdacen neɣ i yesseḥbibiren ɣef warraw-nsen ttɛettiben wid-nniḍen, ladɣa gar wid yefka lḥal. Tullist-a d agmuḍ n yimenzayen i tezgel tmetti, d agraw n wansayen i selmadent tmucuha n zik i warrac imecṭuḥen, imi yekfa lkanun d lawan n udlis ad yeṭṭef amkan-is, d lawan n tewsatin n tsekla tamaynut ad aɣent adeg deg tsekla tamaziɣt (taqbaylit). Aḥraz n uqdim akked asnerni deg umaynut d aquddim ɣer sdat akken ad d-yufrar yidles amaziɣ d tamara fell-aneɣ.

 

Ameskar

 

 

 

 

 

 

               Yella yiwen n uqcic ssawalen-as Ḥṭiṭuc, d agujil, yettidir ɣer ɛemmi-s, deg yiwet n taddart i wumi semman Tizi n Tcerkett. Ɛemmi-s yettidir akked tmeṭṭut-is akked kraḍ warraw-is.

             Ḥṭiṭuc seg mi i yella d amecṭuḥ, izga d uḥric, yeḥṭuṭṭec, yedda d yiman-is, yufrar gar tizyiwin-is, tuget deg wakud-ines yesɛedday-it deg turart akked yiwet n teqcict yellan d taǧarett-is, tin i wumi semman Taseɛdit ; imi yid-s kan i yettaf iman-is. Ihi akka i ddan wussan almi yuɣalen meqqrit, dɣa Ḥṭiṭuc yufa-d iman-is d awḥid, dayen tfureq-it Tseɛdit, tuɣal d taneḥjubt deg uxxam, dɣa dinna i d-ifaq d yiman-is, ifaq-d tella-d tayri meqqren i izedɣen ul-is, tayri i t-icudden ɣer teqcict ukkud yesɛedda temẓi-s. Skud tgemmu tayri deg wul-is, ur yezmir ad tt-yettu, ladɣa imi nettat d taǧarett-is, iẓar-itt lebda, deg teswiḥt ɣer tayeḍ, deg myal tikkelt iɛerreḍ ad as-d-yessebgen tayri-s, maca seg tama-s, tneggarut-a, tettagi ad as-d-tfek udem imi teẓra belli netta d agujil, d ameɣbun Rebbi ; terra deg tidmi-s (nettat) dakken tudert-is akked Ḥṭiṭuc ad as-d-teglu siwa s lḥif akked uɣilif, d ayen i yeǧǧan Ḥṭiṭuc ad yegzu, ad yeg deg lbal-is (netta) dakken deg tmetti i d-yeggra, akken ad ili azal akked uẓayar iǧehden, yewwi-d ad ili idrimen, yewwi-d ad yili d bab n sɛaya. Seg wassen ibeddel tikli-s, yuɣal d win yebnan tudert-is ɣef tḥerci akked txidas, akken i yeẓẓa iswi ; ad d-yessebgen belli argaz ur yettwaḥqar ara, adrim d argaz ara t-id-yawin mačči d adrim ara d-yawin argaz.

Yiwen n wass, Ḥṭiṭuc yeqqim deg texxamt-is yettḥebbir ɣef wamek ara d-yawi adrim, deg tallit-nni yakan ɛemmi-s yettemcawar akked tmeṭṭut-is.

- Nniɣ-am a tameṭṭut, atan yekcem leḥlal, imi lqaɛa teswa teṛwa, wwḍen-d wussan n tyerza ! Neɣ d acu i tenniḍ ?

- D tidett ay argaz.

- Ihi ad nedheɣ kan ɣef warrac ad kren azekka, ad bdun tayerza .

- Alaa...! Ndeh kan ɣef Ḥṭiṭuc, ula ara ak-yawin ɣer warraw-iw !

- Ayɣer a tameṭṭut ?

- Yerna teqqareḍ ayɣer ! Ur teẓriḍ ara belli mmi-s n gma-k d acu akk i yexdem... ?

Tkemmel temṭut deg wawal-is :

- Ih, ceggeɛ-it ɣer tyerza ad ibiɛed ɣef taddart akken ur aɣ-d-irennu wara lehmum-is.

- Tzedqeḍ a tameṭṭut, akka ad nethenni deg twerdella-s !

Ɣer yiḍ-nni, iruḥ-d ɛemmi-s ɣur-s, yendeh fell-as, ad iṛuḥ azekka-nni ɣer tyerza, dɣa Ḥṭiṭuc yenna-as yerbeḥ a ɛemmi.

Tasebḥit Ḥṭiṭuc, yekker, ihegga iman-is, yewwi tayuga n yizgaren akked uɛejmi-ines, iḥelles amerkub-is, iɛebba-as zerriɛa n temẓin, yewwi abrid-is ɣer uḥriq. Akken kan i yewweḍ, yeqqen amerkub-nni ɣer ṭṭejra, yerna icekkel aɛejmi-ines, yefka-as timẓin ad tent-yeɛlef, ma d netta yebda yettmeggil d iḍerfan.

Ɛemmi-s mi i d-yewweḍ lawan n yimekli, yerfed-d aɛwin akked ubeckiḍ, yeṭṭef abrid ɣer Ḥṭiṭuc. akken kan i yewweḍ yeẓra aɛejmi n Ḥṭiṭuc iɛellef deg temẓin i as-d-yefka ad tent-yezreɛ, dɣa yerfa, yeddem-d abeckiḍ-is, iweha ɣer uɛejmi-nni, itekka ɣef znad ; aɛejmi yexnunes deg lqaɛa.

Ḥṭiṭuc akken i iwala aɛejmi-ines yettexbibiḍ, yerfed s usuɣu :

- Ahhh, ayɣer a ɛemmi, tɣureḍ-iyi tenɣiḍ aɛejmi-inu !

- Suref-iyi a mmi, nwiɣ-t d izem i d-iteddun ad ak-yečč, ad yečč aɛejmi-inek.

Ḥṭiṭuc yettḥebbir, yeqber wul-is deg tedyant i as-iga ɛemmi-s, yenna deg yixef-is :

- Ala ttar ma rriɣ-t deg-k a ɛemmi !

Yekker Ḥṭiṭuc s lfeqɛa, isuk aɛejmi-ines, iqedder-it, iferq-it d imersumen, iɛebba-ten-id, yewwi-ten-id s axxam. Imi i d-yewweḍ, yekkes-d agglim-nni n uɛejmi iger-it s ddaw leɣbar, yeǧǧa-t dinna, ma d aksum-nni, yekker yefreq-it akk ɣef llǧiran, seg wakken tceggel-it tayri, yezwar deg uxxam n Tseɛdit.

- D acu i tebɣiḍ daɣen... ?

- Ax wwiɣ-am-d akksum-agi, zzwareɣ-d deg-wen.

- Ilmend n wacu i tferqeḍ tumṭit-agi ?

- Ur yelli d lfal n rrebḥ, d aɛejmi-nni kan i liɣ i iḥuza ɛemmi s uḥlalas, dɣa kemleɣ zliɣ-t, qedreɣ-t, kkreɣ ferqeɣ-t ɣef lǧiran.

- I yelhan d ssebr, ad ak-d-yexlef Yellu...

- Ssber-iw d kemmini... !

- I nekk amek ara dreɣ yid-k ? Kečč d aẓawali, ur k-d-yeggri ula d kra, ahat ur tezmireḍ ara ula i yiman-ik ! Rrnu ɣer waya ilaq ad tgeḍ deg tidmi-k belli nekk ttwaxḍabeɣ, ttu-yi, ttu-yi tura dayen...

Akken i d-yuɣal Ḥṭiṭuc ɣer uxxam yeqqber wul-is, yeqqim azal n dduret yettxemmim, almi i d-yewweḍ was n rreḥba, yedla ɣer uglim-nni i iger sddaw leɣbar, yedem-it-id akken ifuḥ, yewwi-t yid-s, yeqqim ɣer tewwurt n rreḥba, isers-it-id akken ad t-izenz.

Deg rreḥba lɣaci wehmen d acu i d amdan-a i d-isersen aglim yettfuḥun i lbiɛ ! Myal win ara d-iɛeddin ad t-yergem, wayeḍ ad t-yessusef...Almi i d-yelḥeq fell-as yiwen n umɣar s tɛekkazt-is, yettbin-d yekna deg tewser, maca yettbin d amerkkanti seg wayen i d-yelsa, ibed ɣer yiri n Ḥṭiṭuc, seg wakken iɣaḍ-it yendeh ɣur-s :

- Ttxil-k a mmi, ini-yi-d d acu i k-yeǧǧan ad d-tawiḍ aglim ifuḥen akken ad t-zenzeḍ deg rreḥba ?

- Skadbeɣ fell-ak ma nniɣ-ak mačči d tamara...

- (amɣar ixemmem tagnit yenna)  Ma fkiɣ-ak Juj Surdi akked Duru yeflan deg ṭṭelqa, ad tḍegreḍ fell-ak lfuḥa-agi ?

- (s lferḥ iger afus-is ad d-yeṭṭef idrimen-nni)  Lajer-ik ɣer Yellu meqqer, ad k-yessiɣzef deg tudert-ik !

Ḥṭiṭuc iruḥ iḍegger aglim-nni berra i rreḥba, yuɣal-d yekcem ɣer daxel ; akken i yettdewwir yufa sin n yimtaǧeren, yiwen deg-sen irebbeḥ-as i wayeḍ tayuga n yizgaren, akken kan i t-ixelles, iwala-t yefka-as idrimen ɣer ufus-is, iḍegger ɣur-s daɣen Juj Surdi akked Duru-nni yeflan deg ṭṭelqa, yebda yettɛeggiḍ, yettsuɣ ɣer Yellu i t-id-ixelqen :

- A yat leɛraḍ...Ttwakkreɣ, ttwakreɣ...!

Imdanen akk uzlen-d ad walin ayen i yettsuɣu yilemẓi-a, dɣa yenṭeq yiwen deg-sen ɣer Ḥṭiṭuc yenna-as :

- anwa akka i k-yukkren ?!

- (iweha ɣer umetaǧer-nni i d-imeksen isurdiyen) D wagi i yukren, ma ur tuminem ara, muqlet ɣer yifasen-is ad tafem Juj Surdi akked Duru yeflan deg ṭṭelqa.

Imdanen muqlen ɣer ufus n umetaǧer, dɣa d tidet, ufan ayen i asen-d-yeglem akken yella deg waygar isurdiyen-nni, rfan ɣef urgaz-nni suɣen fell-as, nedhen s leɛyaḍ, nnan-as :

- Err-as isurdiyen-is i uqcic, ur tent-tettayaleḍ ara !

- Ala ala... gulleɣ, welleh ma ukreɣ-t !

- Berka ur skiddib ara, ad as-ten-terreḍ neɣ tura ad k-ngerrez imerra...

- Nniɣ-awen wigi d idrimen-iw, d tayuga i zenzeɣ mekseɣ-d fell-asen anecta...

- Waqila ur tgezzuḍ ara kečč alma nerkeḍ-ik, d awezɣi ad neqbel tamḥeqranit, ass-a ad k-nesken d acu i d taqbaylit...

Imsewqen akk mmɣen ɣef umetjar-nni, zelgen-t s teɣrit, win kan ara s-iserḥen ad t-yelqem wayeḍ, almi i t-rran d azegzaw, seg wakken yettwaqraḥ, yeḍleq deg lqaɛa am ulemsir ; s yin akkin yelqeḍ-d yiwen deg-sen isurdiyen-nni deg lqaɛa yerna yekkes-as-d i umetǧar-nni ayen i mazal deg ufus-is, yekker yefka-as-ten i Ḥṭiṭuc.

Ḥṭiṭuc yeṭṭef-d idrimen-nni, ikemmel yezzi deg rreḥba almi d-yufa yiwet n tqeḍɛit i s-yehwan, yuɣ-itt-id yebren-d s axxam.

Mi d-yewweḍ ɣer sdat n uxxam, tettwali-t-id seg ṭṭaq Tseɛdit mi yessawal i ɛemmi-s yeqqar-as :

- A ɛemmi, d argaz i d-yettawin adrim mačči d adrim i d-yettawin argaz !

- Ihuuhhh ihuh... ! Annaɣ a yamcum ansa i k-d-yekka akk waya ?

- Teẓṛiḍ aglim-nni i wwiɣ akken, akken kan i wḍeɣ ɣer rreḥba, amezwaru i mugreɣ zenzeɣ-as-t ; s yisurdiyen-nni uɣeɣ-d taqeḍɛit-agi, lameɛna limer d kečči ad tezluḍ sin yezgaren-ik, ad tzenzeḍ igelman-nsen ad d-tawiḍ isurdiyen ugar !

- D tidet a Ḥṭiṭuc ! Maca, amek i sen-txedmeḍ akken nnernan akka deg ssuma-nsen ?

- Akken kan i d-kseɣ aglim n uɛejmi rriɣ-t sddaw n leɣbar almi d-tezzi ddurt, kkseɣt-id...

Seg ṭṭmeɛ, ɛemmi-s, yekker ɣer sin yizgaren-is, isuk-iten, yekkes-d igelman-nsen, iger-iten deg leɣbar azal n ddurt, yekkes-iten-id yewwi-ten ɣer rreḥba ad ten-izenz...

Deg ubrid-is ɣer rreḥba yeddem igelman-nni deg yal tagernit n ukurbu, seg wakken ttfuḥun ur yezmir ara ula ad yerkeb ɣef umerkub-is, medden i t-id-yettmagaren wehmen deg wayen i d-yewwi yettfuḥu, myal yiwen yettsemmi yettɛeggid deg-s. Akken kan i yewweḍ ɛemmi-s ɣer rreḥba, iser-s-d igelman-nni, yefser-iten-id deg lqaɛa akken ad ten-izenz, tariḥt tɣeṭṭel, d ṣnin i yekkaten deg uqerruy, akken ara d-tewḍeḍ ad d-tkecmeḍ ɣer rreḥba alma twalaḍ-d yiwen n uglaf n yizan i d-yettbinen amzun d asigna i d-yedlesn tagnaw n rreḥba, imdanen akk ttemseqsayen d acu i d dra n lfuḥa-agi, ma d ɛemmi-s n Ḥṭiṭuc yessawal i yimdanen ad d-samin akken ad walin ayen i d-yewwi i lbiɛ ; mayl win ara d-iɛeddin, ad t-idyergem, ad ti-d-iwet, ad t-id-isusef :

- Yaxxi lexmaǧ, ḍegger akkin lfuḥa-ak..

- Tfuuuuh, tesfuḥeḍ-aɣ akk rreḥba ay afuḥan...

- Deg teɣzi n tudert-iw ur walaɣ anhiz i ak-yecban, ay afuḥan...

Ɛemmi-s n Ḥṭiṭuc yegza ulac win ara yaɣen igelman-nni, yeffeɣ-d seg rreḥba, iruḥ iḍegger igelman-nni, yeṭṭef-d abrid ɣer uxxam, akken kan i d-yewweḍ, yerki ɣef Ḥṭiṭuc, yettɛeggiḍ amzun yeɣlet, akken kan i t-id-iwala Ḥṭiṭuc deg lḥala-nni yerra iman-is ur yefẓri d acu i yellan, yenna-as :

- D acu i ak-yuɣen a ɛemmi, ayen i thajeḍ akka, tɣelbeḍ ill deg

tegrest... ?!

- Ahhh...ah, Tkelxeḍ-iyi, tesnegreḍ-iyi lmelk-iw... Azekka heggi-d

iman-ik ad k-awiɣ, ad k-ḍegreɣ deg lebḥar ad ak-yečč Lḥut... !

- Yerbeḥ a ɛemmi, nekk ur ak-qqareɣ ala !

Uqbel tanafa, deg wussu, Ḥṭiṭuc yettḥebir ɣef wazekka-nni amek ara teḍru yid-s, yugi ad yekkfu yiḍ fell-as, d awezɣi ad as-d-yers yiḍes imi deg tidmi-s azekka-nni ad d-yaweḍ lajel-is, siwa tifrat i d-yewwi ad d-yaf akken ad yejber ixef-is. Akken i d-tefrari tafat n wazekka-nni ssbeḥ, ɣer tewwurt n uxxam, Ḥṭiṭuc akked ɛemmi-s ttmeslayen :

- Kker, dayen theggaḍ-d iman-ik ay ucmit ?!

- Dayen wejdeɣ a ɛemmi, zwir kan aqli-n deffir-k !

- Ax, less abernus-agi akken ur k-id-ɛeqlen ara medden !

- Siwa lebɣi-k kan ara yili-n a ɛemmi !

Kren, uɣen abrid, Ḥṭiṭuc iteddu yesnixfif almi i d-wḍen qrib ill, mmugren-d yiwen umeksa n wulli, yewwi-d yid-s taqeḍɛit ur tt-qeḍɛent ara wallen ; aken kan i iɛedda ɛemmi-s, ameksa iluɛa-d Ḥṭiṭuc yennaas :

- Ttxil-k a mmi ma ur ay-d-tenniḍ, ɣef wacu akka i tettruḍ ?!

- Eǧǧ-iyi ad ɛeddi deg ubrid-iw, kečč d ameksa ur ḥsiɣ ad d-tegzuḍ tamsalt-iw !

- Aha kan ini-yi-d ayen i ak-yuɣen, ahat zemreɣ s tirmit i liɣ deg tudert-iw ad k-ɛiwneɣ !

- Ihi, mi tebɣiḍ ad ak-d-ḥkuɣ ; ɛemmi ira ad ay-d-yizweǧ akked yelli-s n umnakkel, nekk mazal-iyi meẓẓiyeɣ, ur ay-yehwi ara zzwaǧ.

- D acu i tenniḍ lukan ad ruḥeɣ deg umkan-ik, nekk aqli-n meqqreɣ yehwa-yi-d zwaǧ ur ufiɣ.

- Ihi, less abernus-a, ḍḍfer ɛemmi ɣer deffir tkemleḍ asnixfef, ur as-ttmeslay ara alma tewḍeḍ ɣer umkan !

akken i yewwi Ḥṭiṭuc taqeḍɛit-nni n wulli yerra ɣer lexla ad tt-ikes, ma d ɛemmi-s akken i yedda yid-s umeksa almi wḍen ɣer lebḥar iḍegger-it akken ur d-yewwi s lexber, ur yeḥsi d anwa-t ; s yin akin yezzi-d ɣer uxxam. Akken kan i d-yewweḍ s axxam iluḥq-it-id Ḥṭiṭuc yessawal-as-d :

- A ɛemmi ; d argaz i d-yettawin adrim mačči d adrim i d-yettawin argaz !

- Ihuuuh...! ansa i d-tewwiḍ akk rrebḥ-agi, yak ḍegreɣ-k ɣer lebḥar ad ak-ččen iselman ?!

- Annaɣ a ɛemmi, tḍegreḍ-iyi kan ɣer rrif, lukan ɣer ttnasfa tili i dwwiɣ ugar n waya, ill ilebbu d ulli, mačči d kra !

- Annaɣ a Rebbi, d tidett ayen akk i d-teqqareḍ ?!

- D tidet ihhh..., rrnu ɣer waya, lukan d arraw-ik i tḍeggreḍ deg waṭas yid-sen tili i d-wwin ugar n waya !

- Azekka ad ten-awiɣ akken ma llan, ad ten-tegreɣ ɣer ttnasfa n yill ahat akka ad d-ɣermeɣ akter n yizgaren i zelliɣ !

Azekka-nni, ɛemmi-s yesker-d arraw-is, yewwi-ten ɣer yill akken ad as-d-awi-n iglafen, ad as-d-awi-n tiqeḍɛiyin n wulli ; akken kan i yewweḍ iḍegger-iten yiwen yiwen ɣer ttnasfa, sin akkin yuɣal-d s axxam yeqqim yettraǧu, almi i d-tewweḍ tmeddit, iḥar ayen ur d-zzin ara warraw-is, yendeh ɣer Ḥṭiṭuc, yenna-as :

- Ayɣer akka i ɛeṭṭlen warrac-nni ur d-uɣalen ara ?!

- Alaaa... Ur ttḥar ara deg yiman-ik a ɛemmi, nekk ad d-iniɣ d ṭṭmeɛ kan i ten-yewwin, imi aṭas n rrebḥ i yufan ɛewqen d acu ara d-awin d acu ara ǧǧen ; ad ḍebreɣ fell-ak, rrnu-asen yema-tsen ad ten-idtejmeɛ, ad d-teglu s wayen i d-jemɛen.

- Amek almi ur ay-d-tekcim ara tikti-a ɣer yixef-iw ! Ihi azekka ad gluɣ s yemma-tsen ad ttcegɛeɣ ɣur-sen !

Yedla ɣer texxamt anda tella temṭṭut-is i yufa tettkufut seg lfeqɛat, lamer tufi ad temmeɣ fell-as as-tselfeɣ lekfarat-is, tettsuɣ fell-as amzun d tteryel, maca argaz yessaweḍ yesserked-itt, akken kan i as-d-yuder sɛaya ara ilin tikci bernen-d warraw-nsen s tqeḍɛiyin n wulli akked tsita teqqel d aman irekden, yessugum-itt, yessedhay-itt s wawal almi i tgen.

Azekka-nni sbeḥ tasebḥit yessuter deg-s urgaz-is akken ad teddukel yid-s metwal ill akken ad d-twali arraw-is, akken kan i wḍen ɣer yiri n yill, yendeh urgaz ɣer temṭut-is :

- Tezriḍ, ad am-iniɣ ayen i akem-id-wwiɣ yidi ɣer da ! mačči akken ad twaliḍ arraw-im, maca d ajbar i kem-id-wwiɣ ad ten-id-tjebreḍ, ad d-tegluḍ s lerbaḥ i d-jemlen.

- Kkes aɣbel a yargaz ad ten-id awiɣ, ad rnuɣ ad d-gluɣ s wayen i djemɛen !

Argaz yerfed tameṭṭut deg yiɣalen-is, yuɣal azal n mraw n yisurifen ɣer deffir akken ad d-iwesseɛ, yuzzeld am teɣzalt almi d cceṭ, deg zzeftnni i s-id-iruḥ iḍegger tameṭṭut-is s lǧehd akk ila ɣer yill, s yin akkin yezzid s axxam, yeqqim yettraǧu, almi i d-yeɣli yiḍ, anegaru-a irkeb-it lḥir ; ayen ur d-tuɣal ara tmeṭṭut-is, seg wakken yerna yegguni aṭas ; yegza dakken mmuten, d Ḥṭiṭuc i t-ikelxen i tikkelt-nniḍen ! yekker ɣer ɣur-s s lfeqɛ d ameqqran yenna-as :

- Ahhh ...! A Ḥṭiṭuc tɣureḍ-iyi, texliḍ axxam-iw, yeggra-d kan ad akawiɣ ɣer teẓgi, ad ak-qneɣ ɣer ṭṭejra ad d-iɛeddi yizem ad ak-yečč ;

azekka ssbeḥ heggi-d iman-ik a mmi-s n leḥram...!

- Yerbeḥ a ɛemmi, siwa leɣi-k kan ara yili-n !

Ḥṭiṭuc seg wakken yuɣ tannumi, seg wakken i ila taflest deg tiḥerci-s yekcem ɣer wussu s wul semḍen, ula d iqiḥ n tugdi ur d-terzi ɣef wul-is, yekcem deg tnafa am win yemmuten. Azekka-nni akken kan i d-tefrari tafat, yekker-d ɛemmi-s yerra srid ɣer texxamt n Ḥṭiṭuc akken ad t-idyessaki bac ad t-yawi ɣer teẓgi deg ara t-yeqqen i yizem ad at-yečč ; Akken kan i yewweḍ ɣer wussu-ines yufa-t d ilem, yejɛer, iɣil yerwel-as, yuzzel-d ɣer berra yufa-t-id ɣer tewwurt ad t-yettraǧǧu :

- Anda aka telliḍ a ɛemmi, tɛeṭleḍ, seg sgeli nekk d araǧǧu ?!

- (Ur iri ara as-d-yessebgen ayen yellan) Lliɣ ttnadiɣ-d ɣef umrar iǧehden ; almi d tura i d-tufiɣ ... zwir tura sdat-i, ass-a yewweḍ-d wass-ik, berka-k fell-i asteqsi !

Deg ubrid-nsen ɣer teẓgi, ttmeslayen :

- Akka ad thenniɣ deg-k, ad d-tres lehna fell-i.

- D ayen i aɣ-yuran kan ara nemmager a ɛemmi !

- Qqḍeɛ deg wawal-ik, ssusem fell-i !...

Akken i wwin abrid, temɛezbaren am tnuḍin, almi i wwḍen ɣer tekcemt n teẓẓgi, yendeh ɛemmi-s, yenna-as :

- Dagi kan ara ak-qneɣ, mi d-teɣli talast ; (feww..) ad kfun wussan-ik seg wakken ur d-teɣli ara akk tegnit deg ara yessemneɛ iman-is Ḥṭiṭuc, yebda trekkeb-it tugdi, ideɛɛu ɣer yellu :

- Aa... yellu ay aḥnin ttxil-k ili-k d lɛun-iw, aa... yellu deg-k i ṭṭfeɣ ideg sugmeɣ tallalt...

Imi wwḍen ɣer sdat n yiwen n ṭṭejra hrawen, ɛlayen anect usefsaf, iwehha ɣer ɣur-s ɛemmi-s, dina i yegza Ḥṭiṭuc ; d amkan deg ara yettwarez, siwa ddɛawi-nni i yuzen i uḥn in ma selkent-t. Iqerreb Ɛemmi-s ɣer ṭṭujra deg yiwen n ufus yeddem amrar deg wayeḍ yezzuɣer-d Ḥṭiṭuc, yessuneḍ fell-as ad isenned ɣer ṭṭejra akken a&d t-yatrez ɣu-s, dɣa Ḥṭiṭuc yuɣ-as awal, isenned ɣer ṭṭejra, ɛemmi-s ad t-iteqqen :

- Ḥerrek kan ma tzemreḍ ad tesnesreḍ iman-ik !

- D ayen a ɛemmi, d ayen i wumi zemreɣ !

- Arǧǧu ad ziyreɣ ugar... hemm !

- Ayyy... a ɛemmi, qrib tjemleḍ iberdiyen-iw... !

- Akka ara k-ǧǧeɣ, timlilit akkin i tudert...

Akken kan i yejla ɛemmi-s ɣef wallen, ur yennuḥtam Ḥṭiṭuc almi i diwala sdat wallen-is Agellid n leɛrc, yekla-d d tqufett meqqren, deg-s amcawer-is akked yiqeddacen-is i d-yewwin yid-sen iglafen akked lerbaḥ meqqren. Agellid yuẓa ɣer Ḥṭiṭuc, yewhem deg waddad-is, yesteqsa-t :

- Anwa i ak-ilan ay amexluq Rebbi ?!

- Nekk, d agujil ur liɣ imesran la imawlan ...

- Ihi, d acu i d-sseba n turza-k ɣer lǧedra n ṭṭejra deg wadeg d tallit am tagi ?!

Am yal tikkelt Ḥṭiṭuc s tegzi i as-d-yerra i sselṭas :

- D lbaḍna gar-aw akked umɣar azemni, mačči d ayen i zemreɣ ad ak-d-iniɣ.

- Unḍeɣ fell-ak ad d-temleḍ ur telli lbeḍna ara tefreḍ fell-i, nekk yellan d Agellid.

- Suref-iyi ay Agellid, d tidet ak-tt-iniɣ ; lliɣ d amɣar, akken kan i yiqqen umɣar azemni ɣer ṭṭejra-a yuttubaraken, aqli-k tettwaliḍ terra-yi-d d ilemẓi !

yezzi Ugellid ɣer umcawer-is, yenna-a :

- D acu i tenniḍ ay amcawer lukn ad ttwarzeɣ deg umkan-is, ad d-sneqseɣ kra kan n yiseggasen deg leɛmer-iw ?

- Ay Agellid, tamsalt akka am tagi tezger tlisa n tmusni-w...teqqim-d kan ɣer rray-ik !

Agellid yezzi ɣer Ḥṭiṭuc yenna-as :

- Tura ad ak-bruɣ, ad qqleɣ nekk deg umkan-ik, akken ad d-uqleɣ d ilemẓi, ma d kečč ili-k ɣef yixef n tqufett simal...

- Yerbeḥ ay Agellid wagi d lebɣi-k !

Imi i as-d-fsin i Ḥṭiṭuc, yekker-d yezwi iman-is, yemmuqel ɣer Ugellid, ɣas akken yugad ad t-yarez ɣer ṭṭejra-a maca siwa ta i d tagnit n leslak-is seg lmut i t-yettraǧǧun lukan ad yeqqim dina ! S leḥdaqa tameqran i dyegsusru, s taɣect-is yettergigin kra n wawalen i Ugellid, yenna-as :

- Akken tenniḍ ay Agellid, aqli-n deg umkan-ik, ad tili tqufett-a deg leɛnaya-w.

- Selt-d mmliḥ i wayen ara awen-d-iniɣ ; Atah yilemẓi-a d aqerruy fell-awen simal ad d-uqleɣ...

Yemmeslay-d Umcawer deg umkan n ugra i iḥeḍren d inigan n wawalen-a :

- Yerbeḥ ay Agellid, kkes fell-ak aɣilif... Teḥsiḍ ulac tikkelt deg i nerẓa awal-ik !

Ḥṭiṭuc yezzi-d ɣer umcawer akked iqeddacen, yesuḍef fell-asen ad t-id-ḍefren, dɣa ṭṭfen-d abrid ɣer teɣremt n Ugellid, yeǧǧa iqeddacen-is akked umcawer dina, ma d Agellid akken kan i d-teɣli talast iɛedda-d yizem yečča-t. Ḥṭiṭuc yezzi-d s axxam n ɛemmi-s yegla-d s kran n yiglafen ; akken kan i d-yewweḍ ɣer rrif n uxxam, iɣar-as i ɛemmi-s :

- A ɛemmi, d argaz i d-yettawin adrim, mačči d adrim i d-yettawin argaz !

- Ihuuuh... ihuh, a Ḥṭiṭuc, ansa i ak-d-yekka akk rrebḥ-agi ?!

- Ḥṭiṭuc : Nniɣ-ak a ɛemmi, turezḍ-iyi kan ɣef rrif n teẓgi, lukan i yi-tqedmeḍ akin tili i d-wwiɣ ugar n waya.

- Lukan ay-tawiḍ, ad iy-teqneḍ deg ttnasfa, zemreɣ ad d-awiɣ ugar n waya ?!

- Ihiii...! ad d-tawiḍ myal lerbaḥ yell-an, ladɣa kečč iɣallen-ik ǧǧehden, heggi-d kan iman-ik azekka ad naɣ abrid, d acu kan ad nruḥ tameddit n wass, imi mi qrib ad d-yeɣli yiḍ i d-jemlen akk ɣer yiwen n wadek akken ad mḥaddan deg talast...

Azekka-nni tameddit, Ḥṭiṭuc akked ɛemmi-s, uɣen abrid ɣer teẓgi, anda i t-yeqqen ɣer ṭṭejra, Ḥṭiṭuc yeḥsa s twaɣit i yettraǧun ɛemmi-s, yeǧǧa-t i yizem ara d-iɛeddin ad t-yečč, ma d netta yuɣal ɣer teɣremt akken ad asen-yessiweḍ lexbar n tmettant n Ugellid :

- Wwiɣ-awen-d isali yezzeḥzan, ɣas akka sḥasfeɣ aṭas maca yewwid awen-d-iniɣ ; Agellid-nneɣ seg wakken nɛeṭṭel fell-as, yuɣal d llufan ččan-t lewḥuc n teẓgi...

Imi i asen-d-slan yimeslayen-a, yegsusru-d yiwen deg yiqeddacen :

- Ahbuh...! Imi Agellid yemmut, anwa ara nesɛu d Agellid fell-aneɣ ?

Yerna yenna Umcawer :

- Nekk, zemreɣ ad d-iniɣ ad neṭṭfet kan deg wawal i aɣ-d-yeǧǧa Uellid, d kečč kan a yilemẓi i wumi i d-yeǧǧa lewsaya, imi ur i dyeǧǧi dderya ara yili-n deg umkan-is !

- Ihi tebɣam akk, dakken d nekk ara yili-n deg umkan-is ?!

- Iqeddacen i merra : Aqlaɣ akk nessutur deg-k ad tiliḍ d Agellid fellaneɣ, imi wagi d lebɣi n Ugellid...

Akken i yeṭṭef Ḥṭiṭuc amkan n Ugellid, yesseɛdel deg leḥkem-is, myal yiwen yettidir deg lɣerḍ-is, mayal wa yufan iman-is, ttidiren akk deg talwit, almi d yiwen wass yerza-d umcawer ɣer Ḥṭiṭuc, iqesdit-id, yennaas :

- Ay Agellid, ɣur-i yiwet n tɣawsa ad ak-tt-id ssutreɣ !

- Ur gar ima-ik deg zzyar, siwel aqli-n ad ak-d-sleɣ !

- Ɣur-i taxḍibt, walaɣ dakken d lawan ad tt-id-awiɣ ad tidir ɣer yidisiw, ma ulac aɣilif bɣiɣ ad ay-d-tefkeḍ ttesriḥ, ad tt-id-awiɣ da ɣer ssraya-k ; imi nekk da i zedɣeɣ.

- Ruḥ heggi iman-ik, ẓer akk ayen i ak-ilezmen, tgeḍ tameɣra-k war aɣilif...

Amcawer, yessewjed-d akk ayyen i t-ilezmen, dɣa iga tameɣra meqqren. Akken kan i d-tewweḍ teslit ɣer lberǧ, yewwi-tt urgaz-is -amcawer- ɣer Ugellid akken ad as-tt-yesnekwu, akken kan i mlalent wallen n teslit akked Ugellid, myeɛqalen ; tislit d Taseɛdit  ma d Agellid d Ḥṭiṭuc...

 

X.Y

Posté par Yacne KHELIFA à 20:14 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags :


01 décembre 2019

Tiririt n Recep Tayyip Erdoğan, tḥuza Emmanuel Macron Aselway n Fransa

Tiririt n Recep Tayyip Erdoğan, tḥuza  Emmanuel Macron Aselway n Fransa

 

Aselway n Turk, Recep Tayyip Erdoğan, yerra-as-d i wunzi-ines, Aselway n Fransa Emmanuel Macron s lemɛayra, yerna yeseqdec tanfalit n Uselway Macron ɣef waddad n temsisit « Otan », i wumi ibeddel, yerra-tt-id ɣef uneggaru-a

Erdoğan, yerra-d s lemɛayra qessiḥen i Uselway n Fransa ɣef tenfalit i yesseqdec ɣef tezdit n Otan, imi yenn-a Macron belli Otan « deg tmettant n wallaɣ ». Ma d Erdoǧan yerra-as-d ass-nni n lǧemɛa iɛeddan deg yinaw iga deg Istanbul yenn-a « awennit am wig wulmen kan timital-ik yellan deg tmettan n wallaɣ ». Sebba n lemɛayra-a s-id-yerra Uselwan n Turk, imi awennit seg tama n uselway n Fransa, yella-d seld zedmat i iga yigen n Otan s yissem n Turk, s lemɛana n kra n tmura n Lurup, ɣef tmurt n Surya mgal kra n Ikurdiyen is-d-yefɣen mgal. Dɣa iḥulfa belli awennit n Macron iweha ɣer yiggen Turk s timmad-is imi tettekki deg temsisit n Otan.

 

Ma seg tama n Fransa, L’Elysée tenna belli ad siwlen i Unemhal n tmahelt n Turk deg Fransa ad d-iruḥ ɣer quai d'Orsay. Imi Macron yenna, “aya mačči d awennit, maca d lemɛayra”.

  X.Y

 

 

  

 

 

Adabu yebra i ugdal n yisenfaren n Cevital

Adabu iga tigawt akken ad yeǧǧ isenfaren n Cevital, yettwameglen, ad d-uɣalen ad kemlen. Deg wayyen yura uɣmis TSA, ɣef udiwni iga i Omar Rebrab i yellan d amaslaḍ deg tenmehla n Cevital, deg tririt-ines yenna “ɣas akka, nettwasteqbel-d sɣur uneɣlaf amezwaru akked yiɛeggalen-nniḍen n udabu. Nsken-asen-d kra n yiɣebla-nneɣ. Fkan-d awal belli ad gen tigawt iwatan akken ad ksen uguren-agi”.

 Akken yenna daɣen Omar Rebrab i uɣmis TSA, “afud n CevitalL, d tikkin n ines deg uǧǧuǧǧeg n lerbaḥ n tmurt akked yimukan n uxeddim”, akken yettwali belli isenfaren-a d wid ara yeldin tiwura ɣer usekcem n tteka tamaẓayt akked usali n tdamsa n tmurt, ladɣa imi tamurt n Lezzayer d tin i d-yettawin akk ayen tt-ilezmen seg tmura n lberrani ladɣa deg uswin n Soja akked zzit n yimɣan. Isenfaren-a rzan daɣen takebbanit Brant i yettabaɛen anagraw-a n Cevital, akken yenn-a diɣen umaslaḍ Omar Rebrab belli azal n 1700 n likuntinir n selɛa, i wumi i d-serḥen seld mi llan ttwameglen 18 n wagguren.

Deg lexsara n tkebbani-t n Cevilat, yefka-d amedya n 3,8 n yimelyaren n Dinar i texser ɣef dra n tmegla n Samha. “war ma nemmeslay-d ɣef tezrert ɣef tdamsa taɣelnawt, deg yiccig n uxeddim akked usufeɣ n selɛa ɣer lberani”

Ɣur mmi-s n Issad Rebrab, iɣeblan akked wuguren mačči d wid ara yefrun deg snat n tsaɛtin maca asurif ameqran deg taywalt akked tmesliw i yiɣeblan n tenmehla sɣur udabu. Imi ladɣa messlayen ɣef usenfar ameqran yerzan win n CAP DJENAT.

Deg umagrad-nniḍen, yerzan aɣmis TSA, yura ɣef wawal n Oram Rebrab yenna-n “tuttwaseggem taywalt akked udabu-a amaynut [...] nnan-aɣ-d belli ayen iɛeddan yezri, nebɣa ad d-nessewjed imukan n lxedma.”

Ɣar tagara n udiwen, yemmeslay-d ɣef wayen ara d-yeglu userreḥ n leqdicat n Cevital, d ayen igerzen, d ayen ara d-yeglun ladɣa s yimukan n ukeddim, d ayen ara d-yessalin tadamsa n tmurt.

X.Y

 

 

Posté par Yacne KHELIFA à 20:44 - - Commentaires [0] - Permalien [#]

29 novembre 2019

Lezzayer, Asenfar n tneɣtust n Umni n Lurup, yessendeh udmawen iɣelnawen akked udabuazzayri.

Deg wass n lexmis yezrin, 28 deg nuber Amni n Lurup yesbedd taneɣtust ɣef waddad n tlelli deg lezzayer.

Deg weḍris ɣef buṭan tuget n yiɛeggalen n Umni-a tella-d teẓiṛt ɣef wabaẓ i iga udabu azzayri mgal imeɣnasen d-yefɣen ɣer ubrid neɣ wid yessawalen s tlelli s umata.

Akken yettwaru deg uḍris-a, Umni "inekked abaẓ arsaḍuf (Illégal), aḥebbus, akked usimes akked ẓedmat i d-yellan ɣef yimeɣnasen, ɣef yinmalayen, ibugaṭuten, inelmaden, imḥaddiyen n yizerfan n umdan,akked umdan anmetti s umata. Daɣen ɣef yimesbaniyen imelwiyen i yettekkin deg tmesbaniyin n Lḥirak".

Deg uɣmis n le Point afransis, yura-d ɣef wadda-a ila Umni n Lurup, yurra, "Asuter i udabu azzayri tesriḥ amiran s war tiwetlin i myal win yettwaḥebsen ɣef dra n usemres ines i wezref n usenfali s tlelli". Deg deg i d-yuder ismawen, akka am : Hakim Addad, Abdelouahab Fersaoui, Massinissa Aissous, Djalal Mokrani, Ahmed Bouider, Kamel Ould Ouali, Karim Boutata, Ahcene Kadi, Wafi Tigrine, Khireddine Medjani, Samir Belarbi, Karim Tabbou, Fodil Boumala, Lakhdar Bouregaa et Samira Messouci.

 

Mustapha Bouchachi yemmeslay-d ass-nni lǧemɛa deg tmesbanit tis 41 deg was n 29 nuber 2019, ɣef waddad-a iga Umni n Lurup, yenna : "D tamsalt n daxel, yerzan Lezzayer, ad tt-nefru gar-aneɣ. Agdud ad yettkel ɣef warraw-is akken ad yessiweḍ". D awezɣi teḍra deg ddunit anda tamurt taberranit tellul agdud deg ibeddi n tlelli s tidet". Bouchachi, yerna-d deg wawal-is, imi yerra llum ɣef udabu azzayri imi d aneggaru-a i yezware, yefka tiktiwin i lberrani ɣef taluft yerzan tamurt. Deg wawal-is, Bouchachi, yenna : "yewwièd ad d-iniɣ, deg yiwen wakud, belli anagraw, s uɛeṛṛuḍ ad yefk ṛabul i tmura  tiberraniyin, d netta i yezwaren yefka-asent ixef lxiḍ..." Deg tikti n Bouchachi, limer anagraw ur yessufeɣ ara lbaḍna n tmurt ɣer lberrani, wamma tineggura-a, ur ḥessunt ara swayen yeḍran sdaxel. Dima deg yimi n umdan-a yellan tazrirt deg tmesbaniyin n LḤIRAK, yeḥres ɣef useḍlem n unagraw azzayri i yellan d sebba, s ṛabulat i iga, s tigawin iga, s leqher, akked uḥebus n yimeɣnasen yettnaɣen ɣef tlelli akked tdimuqratit.

War ccek, Mass Bouchachi, yettmeɛin-d ɣef USELWAY n leɛḍil Abdelkader Bensalah i yessutren aselway n Rus Vladimir Poutine.

Soufiane Djilali deg twitter, yura-d " aseqdec n LḤIRAK n yizzayriyen sɣur iɛeggalen n Umni n Lurup, yella deg lebɣi n uksab n wul n wid yettbuṭin fell-asen", yerna-d " yettwabel umḥaddi n yegduden gar-asen, maca maci awid kan ", akken ad yessaweḍ Soufiane Djilali tikti-s tagejdant, ikemmel-d "ma tebɣa Lurup ad s tidet ad tallel Lezzayer, yewwi-d ad tallel deg tigawt n tririt n tedrimt yettwakkren".

 

Deg ufares n Umni Azzayri 

Deg wulɣu n unagraw aɣelnaw n tigdud, yettwasummel ɣef unekcum deg lecɣal n daxel n tmurt, yettwaḥsab d acirci n ugdud azzayri. Deg ulɣu-a yenna belli akeččum-a deg lecɣal n tmurt, yusa-d deg tallit anda agdud azzayri yettheggi ad iɛeddi ɣer tefranin send leɛtab meqren, akked leqdic ameqran i iga yigen aɣelnaw. Aya ur yelli wara s niya yelhan n Umni n Lurup.

Ɣer yiḍ, yerna-d uqerruy ɣef udabu aɛlayen n yigen iwekked belli lezzayer ur tqebbel ara ula d yiwen ad d-yekcem deg lecɣal n tmurt. Iwekked-d, yenneḍ-d awal "ula d yiwen, wa ad s-d-nḍeɣ, ula d yiwen ur yettwaqbal ara ad d-yekcem deg tlufa yerzan tamurt".

 

Ɣer Ugdud Azzayri

Amḥaddi akked ibeddi mgal, addad i yerfed Umni n Lurup, yella-d ula ɣer yimeɣnasen deg tmesbaniyin. Aya ur yessewham ara, imi seg zik, ladɣa seg mi bdant tmesbaniyin i wumi semman LḤIRAK neɣ amussu n uslelli, deg 22 deg yebrir, nettwali yerna n sel i tenfaliyin mgal unekcum n tmura tiberraniyin deg lecɣal n tmurt, ladɣa mgal tamurt n Fransa, akked tmura n usamar alemmas.

Dima asenfali i d-yettuɣalen s tuget "Tamsalt teɛna kan agdud azzayri. D tamsalt n daxel ad teqqim sdaxel". ladɣa deg yisenfalen iwehhan ɣer uselway n Fransa qqaren-as "tamsalt n lezzayer d tamsalt n yiɛeggalen n yiwet n twacult, ur nesteḥqa ara aberrani".

Imesbaniyen ur ǧǧin ara ula d anagraw azzayri sḍelment akken i d-nenna yakan deg ray n mass Bouchachi. Aṭas deg yimesbaniyen i yettwalin ; sebba d anagraw i yettattren tallelt deg tmura lberrani.

 

X.Y

 

 

 

D acu i tenniḍ 16

Ayɣer asaru Papicha iceggliten ?

Résultat de recherche d'images pour "papicha"Asaru yemmug-d akken ad d-iban, ad-iɛeddi deg tzeqqiwin n sinima, akken ad iɛeddi ahat ɣer tilibizyu akked wallalen n tiliẓri s lesnaf yemgaraden.

Deg useggas-a n 2019, s tseddi deg 09/10/2019 yettwasizreg-d usaru i tga Mounia Meddour. Issem "Meddour" yessawal deg umeẓẓuɣ, yessendah allaɣ !

Ih,  ula d kečči neɣ kem twehmeḍ ? Dɣa d tidet, Mounia d yelli-s n Azeddine, Azeddine Meddour amsufeɣ deg sinima tazzayrit.

Akken i iceggel Azeddine adabu akked "wiyaḍ ! " deg tallit deg yedder, send ad t-teḥweṣ tmettant, yeǧǧa-d tin ara irefden taftilt iceɛlen amennuɣ-is.

Tuttra, Ayen tawacult-a tceggel adabu akked waṭas n wudmawen iɣelnawen ?

 

Ahat ad d-uɣaleɣ, ad d-meslayeɣ ɣef Azeddine deg wussan i d-iteddun. Maca deg lebɣi-w ad iliɣ deg tamirt, ad d-meslayeɣ ɣef Mounia. Ala mačči ɣef Mounia, ɣef leqdic n Mounia. Aṭas i zziɣ deg wawal, yuɛer-iyi waddad akken ad d-meslayeɣ ɣef tmeṭṭut i iɣelben acḥal d argaz deg tebɣest, ula deg uswir akked uẓayar anmetti.

Ala mazal skiddibeɣ ɣef yiman-iw, mačči d tagi i d sebba, ahat imi ayen ɣef teqdec Mounia d asentel i yellan d lweḥc izedɣen deg wul-iw akked wul n waṭas n yizzayriyen. D tidet tla tabɣest tmeṭṭut-agi.

 

Asaru ɣef d-meslayeɣ deg tazwara, isem-is "Papicha", yettwagsusru "Papica". Ur ẓẓriɣ ara ayɣer mayal ara d-bduɣ awal, yettruḥ-d wallaɣ-iw ɣur-k a yimeɣri, sutureɣ iman-iw deg umakan-k, suguneɣ deg wallaɣ-iw tuttriwin-ik. Ihi tuttra, Mounia d tazzayrit, isem n usaru "PAPICHA" d awal i d-yekkan seg taɛrabt tazzayrit, yeffeɣ-d deg 09/10/2019, maca ur t-nwala wara deg sinima tazzayrit ?

Ihi Asaru "PAPICHA" yettwamgal deg Lezzayer ɣas ulama deg tazwara ila ttesriḥ ɣef usizreg-ines, ass-a yettwamgal war asegzi seg tama n udabu akked tedbelt tazzayrit ɣef wakken i d-yella d inigi mass Belkacem Hadjadj i umaṭṭaf n Radio M deg tedwilt deg yella d inebgi n nuba.

 

Deg Wallaɣ-iw kan qqareɣ-as, "Papicha", asegzi-ines : "d taqcict ilethan s thuski-ines akked tfekka-s". Ahat ɣef waya i yettwamgal ? imi asentel ɣef tmeṭṭut, ɣef cbaha, ɣef thuski, ɣef tmeṭṭut yettcebbiḥen. I wumi ara terr tmeṭṭut tahuski-s d cɣel siwa i wergaz-is, akka i bɣan akka i d-nnan. Deg wawal Papicha, ad negzu tamṭṭut xfifen, yerna yettcebbiḥen yallas ulama ɣer berra ! Tameṭṭut ma tcebbeḥ ɣer berra ad d-tawi lada, ad tehwu i yergazen. Ayɣer, yak tahuski teqqen ɣer lɛib, ɣer tuzuft, ɣer lɛar, d tamsalt n nnif d lḥerma, d tamsalt n tirugza n wargaz ur yeksiben ara tissas ma yeǧǧa tamṭṭut ad d-teffeɣ deg wuxxam-is imi tcebbeḥ.

Tamṭṭut ilaq ad tester, ad tɣum lǧetta-s, ilaq ad tɣum ula d udem-is. Ala, ad teffer deg uxxam war tufɣa, tameṭṭut ilaq ad tecmet, d ddnub fell-as ma tecbeḥ, ladɣa ma tcebbeḥ, tameṭṭut ilaq ad tecmet, tameṭṭut d lebla, tameṭṭut aɣ-yester Rebbi deg-s, tameṭṭut ur ilaq ara ad d-temmag akkay. Akka i d-nan, akka i bɣan !

Anwa i d-yennan akka ?

Akka i bɣan akka i d-nan, kečč teẓriḍ nekk ẓriɣ, anfaɣ tura.

Ahat ɣef dra n waya i yettwamgal usaru-a deg Lezzayer neɣ ala ? Kečč twalaḍ-t usaru-a neɣ tettmeslayeḍ kan ?

A yimeɣri, ulac win i y-id-yesteqsayen, d allaɣ-iw i yesugguten isteqsiyen, iga-ten-id akken ad k-d-fkeɣ tiririt keččini, dɣa attan tririt-iw :

Papicha ur tt-walaɣ ara, neɣ asaru ɛad ! Maca sliɣ i Mounia d tinigit deg yiwen n tedwilt, sliɣ-as tettmeslay-d ɣef usentel akked useɣzen n usaru i tga. Tenna-d belli, Nedjma, d udem agejdan deg usaru, d tilemẓit yesɛan 18 n yiseggasen deg leɛmer-is, ɣer yiseggasen n 1990 tella d tanelmadt deg tsedawit n Lezzayer tamanaɣt, tettidir deg tmezduɣt n tseddawit. Nedjma tettargu ad tuɣal d taɣawadt (styliste) deg lebsa n lxalat. Akken ad tessiweḍ ɣer targit-is, Nedjma tqeddec deg tɣawadt tettheggi kra n lebsat, ticki i d-yeɣli yiḍ tettefeɣ ɣer diskutek s tufra akken ad teznez leqdicat-is i tullas yettilin dina, ladɣa ula deg tmezduɣt tasdawant tettefeɣ-d snig n zzerb neɣ sdaw. Maca deg tallit-a n 90, lezzayer tɛedda-d deg tɛecrit taberkant, dɣa tilemẓit, Nedjma ɣas ulama lḥers akked tugdi yellan ; anda imdanen ttmagaren tamettan neɣ ttwamugren-d yes-s ɣef dra n tiktiwin-nnsen, ama d icennayen, ama d imura, ama d inaẓuren, ama d ineɣmasen, sekra n win yeɣran neɣ yesseqdac allaɣ-is, yuɣal fell-asen wakal, ɣef dra n yiwen n dnub i s-neḍlan ɣef yiri-nsen, ur tebri wara i tirga-s.

Imi deg tallit-nni llan yemdanen wallan tafat i yecrurqen seg yigenwan, Tweha-asen-d ɣer wuzzal akked ujenwi  !

 

Ladɣa taqcict ur yerrin ara ula d timeḥremt n lḥerma ɣef yixef-is ! Semmaɣ-as timeḥremt, axaṭer yehwayi, imi ɣur-i i yella yimru.

Ihi Nedjma teffeɣ i wubrid ɣef waya i yugin yemḍebren ad d-yeffeɣ usaru-a deg Lezzayer, akken ur d-ikeččem ara lɛar axxam ! Neɣ deg usaru-a yella wayen i d-yettmeslayen neɣ i d-yesmektayen ayen yeḍran deg yiseggasen n 90, neɣ ugar waya, ahat tella tidet i yugaden ad d-tendef imi tuɣal fell-as tduli !

 

Ama ɣef dra n temsalt n Papicha, ama ɣef temsalt n yiseggasen n 90,  ayen Lezzayer tugi ad temmuqel ɣer tidet ɣas ulama qerriḥet ? Ayɣer ulac lebɣi n ubeddel ? Acimi adabu yugi ad ig ttawil akken ad ferssen allaɣen seg tidyulujit i ireṣṣan deg yixfawen ?

Axaṭar, aɣbel, mačči kan deg tdamsa, s tikli-a, ɣas ulama Lezzayer ad tuɣal d tamurt tamerkantit akk deg ddunit maca tameddurt ad teqqim deg-s rzaget.

X.Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


28 novembre 2019

Sellal, Uyeḥya....Assen n letnayen deg Tenzerfut n Sidi Mḥemmed

Résultat de recherche d'images pour "ouyahia"Aṭas n yineɣlafen iɛeddan, yellan yakan deg udabu n Bouteflika, gar-asen sin n yineɣlafen imezwura, Ḥmed Uyeḥya akked Abd Lmalek Sellal akked lwali aqdim n Tipaza, Nouriya Zerhuni, ad bedden ɣer ccreɛ deg tenzerfut n Sidi Mḥemmed assen n letnayen deg ddurt-a.

Akken ara bedden yimḍebren-nniḍen n tkebaniyin timeqranin deg reḥba tazzayrit n tjara, gar-asen imḍeber n Ugraw Mazouzi "Aḥmed Mazouzi", Imḍeber n KIA Motors Algérie "Ḥasan Larbawi", agraw  IVAL "Muḥamed Bayri", Ad bedden s yinig n waṭas n yimḍebren-nniḍen d yimsugrar n temguri akked lbankat.

Ibeddi-nnsen ad yili ɣef tlufa yerzan "Assicbeḥ n tedrimt", "Asiẓref uffir i yikabaren isertiyen" akked "yar tikli n lecɣal".

 Aneɣlaf n tnezreft, Belkasem Zeɣmati iɛegen-d larebɛa iɛeddan belli iterrasen terza taluft-a ad bedden ɣer creɛ deg was n 2 deg Dujenber i d-iteddungar wallen n yizzayriyen sumata.

Akkeni yettmeslay uneɣlaf Zeɣmati s wudem qessiḥen, yenna : "Isdawen d imaẓayen". Yenna : "Ad neǧǧ agdud akked uɣren, d netta ara iḥekmen ɣef unzerfu azzayri, d netta ara d-yinin ɣef unzerfu azzayri ma yessen neɣ ur yessin ara, ma amzerfu azzayri ila tizemmar neɣ ala ?". Ɣef waya yerna yenna-d belli ad yili ubeddi-a deg Sidi Mḥemmed Ɛinani.

I Tikkelt tamezwarut ara twali tanzerfut n lezzayer tamsalt yecban tagi, tamsalt deg ara bedden azal n 7 n yineɣlafen iqdimen akked waṭas n yimḍebren yekkin deg tlufa n takkerḍa akked usecbeḥ n tedrimt, akked useqdec n tedbelt deg takkerḍa.

Zeɣmati yewɛed izzayriyen s usebgen n tlufa-nniḍen i mazal frent ɣef ugdud, imi yenna, aya d taluft tamecṭuḥt yerzan kan annar d reḥba n tkersin.

X.Y

 

 

Muḥya, D Acu i d ssirk-agi ?

Muḥya

 D Acu i d ssirk-agi ?

 

D tiṭṭ-agi i k-yeẓran

Amek tebberttaxeḍ ɣef weṭṭruṭwar

Amzun d azger deg baṭṭwar

Kečč ur telliḍ d asekran

 

Bbukk ɣef xenfuc

Ayu amek i truḥeḍ

Imsebriden mi k-walan

Nnan-as awit-tt ɣer ufermasyan

Kečč teggummaḍ ad d-tneṭqeḍ

Pisk temmuteḍ

 

Yiwen yelssa-d akustim ccik

Yenna-yas d askeɛrer kan i yeskeɛrir

keččini yeqqur ugecrir-ik

Tetfeḍ kan imi-k

 Pisk iɛedda lqecc-ik

 

Ijerbuben-ik rkan

Ilefḍan, tizuraz

Alaṭṭif

Isebbaḍen-ik ttaḍsan

Taḍsa n bessif

Iban kan iban

Mačči d bu yimelyan

 

D acu i t-yuɣen akka

Iyaw ad tenẓer

Mmɣen fell-ak sin

Dɣa dinna i fsin

Aɛebbuḍ-ik d azegzaw

 

Uhh ad nessugget awal diɣen

D acu i k-yenɣan

Ttmesteqsayen ttmesmuqallen lɣaci

Bu kustim-nni yenna

Aha sinn-nni

Xussen kan lexwan

 

Lla ilah a illa llah

Muḥemmed ṛasul llah

 

Atnan kan a mmi atnan

Tura teggeḍ-d lapulis

Kulyiwen s uɛekkaz-nni deg uffus-is

Yenna-yi-d yiwen

Emmci ya ṭṭneh

Tesɛiḍ zzher

Cwikan imi temmuteḍ

Wammag teḥrem yemma-k

D acu-t ssirk-agi

Ar ad ɣlin fell-ak alama tettraḥeḍ

 

Amek inɛeddin Ṛebbi-k dɣa

Deg tlemmast n Lezzayer

Caylellah

Kulci yecceɛcceɛ

Lhemdulleh

Keččini temmurḍseḍ-aneɣ dagi si llaẓ am uɣerda

D acu-t uyennat-agi

Delmuḥal

Ur tettneḥcameḍ ara keččini

Lanǧǧiri d lǧens yiffen akk leǧǧnas

Ala aɛdaw Ṛebbi ɣer gma-s

Iɣ-ikerhen nekkni

Ayɣer ur tuɣaleḍ ara d diriktur

Neɣ delmir

Neɣ d kumisaṛ uparti

Ad tt-aɣeḍ lqahwa neɣ nnutir di Paris

Ad tt-uɣaleḍ d abarbu ɣef yiman-ik

 

Keččini seg wasmi d-tecfiḍ di ddunit-ik

Teqqareḍ-as kan ulac zzher

A yaɣyul bburti

Uhh aha kan

Baci ad teḍru yid-k akka

Almi daya i k-d-yeggran

Acḥal n leḥyuḍ i k-id-yerran

Mačči d ayen ara d-neḥku

Ihi Lanǧiri akka

 

Iban ɣef udem-ik iban

Walaɣ kan udem-ik

Rriɣ-d s lexbaṛ

D acu i k-xedmen

Wayetma-k imselmen

 

Awi ẓẓran acu i s-tenniḍ

Maken i teɣliḍ

Mi teggḍeḍ ar dulaqrar

 

Ahat twalaḍ iman-ik

Asmi telliḍ d amecṭuḥ

D aqcic amecṭiṭṭuḥ

Baba-k ittaǧǧa cceɣ-is

Yettawi-k ɣef yiɣil-is

Yeqqar-ak mimmi ṭiṭṭuḥ

 

Asmi k-tessuṭṭuḍ yemma-k

Nettat tehbel fell-ak

Teqqar-ak a yakelbun-iw

Asseɛd-iw

A rrebḥ-iw

A tafat-iw

Mi tberḍeḍ iman-ik

Ad k-tinni ad tɛezzi tara-k

 

Amek i k-tessudun

Amek i k-tettḥebbi

Cteddu ad timɣureḍ

Ad tuzwiɣeḍ

Ad timluteḍ

Ad tifeḍ kra d-tluleḍ

Amek i k-teskikkiḍ

Amek  i k-tzuzzun

Amek amek

Mačči terwi

 

Ah !

Alukan ad k-id-twali dagi temɣart yemma-k

Mačči ad tewwet agejdur

“Ahh ami mmuteɣ, aba ɛzizen

A kulefɣ-assen Ṛebbi

Kra iɛettbeɣ fell-ak”

 

Tura anda yella wiẓran

Ahat tekreḍ-d kan akka

D agujil meskin la aḥbib la lwali

Tenfeḍ-ik ddunit

Teṭṭḍeḍ ilili

Ula dwin ahat yerka

 

Dayen tura lleh ɣaleb

Lamer yeggeḍ bab-is

Di ddunit-a ɣas tettmeḥneḍ

Aqlik-id tura tefɣeḍ-tt

Teggḍeḍ sanda ara naweḍ

Wi bɣan ad iru

Ad iru ɣef yixef-is

 

Muqqel a mmi

Amek i k-refden s lemḥadra

Sin sya si sya

Sin  seg yiḍḍaren

Sin seg yifassen

Keččini tettaɛluluqeḍ gar-asen

Tenḥarweḍ tura

Sullin-k ɣef tberwiṭ-nnsen

Ḥmed Ṛebbi

Twalaḍ tura

Lukan d lagrib i txedmeḍ

Neɣ d anṭaq i d-tneṭqeḍ

Neɣ d tukerḍa i tukreḍ

Akken ad teččeḍ

Iabn ad tenterreḍ

Iban imi d lmut i temmuteḍ

Iban ur k-wwiten ara

 

Lɣaci i d-yezzin

Wallan dayen

Yekkfa ssuq

Tefra rreḥba

Kulwa ikemmel abrid-is

Asidi wen baba

Akka cwiya ciṭṭuḥ ad k-ttun

Mačči d kra ad d-ttmektin

 

Ṛuḥ win yemmuten ad s-yeɛfu Ṛebbi

Nekka-d seg wakkal

I wi

Mačči menwala kan

Alama yeɣra fell-as ccix

Akken ad yawi lbaraka

Anda k-ɣzan nekka-d seg wakkal

Ad nuɣal s akkal

 

Attwal ma d-yas ɣur-k Ɛezrayen

Kečči ad t-taggadeḍ

Si difwa yussa-d ɣur-k Ɛezrayen

Ad k-iḥasseb deglfaɛl-ik

Ileɛnaya n ddnub-ik

Ḥader ad s-tiniḍ amek i temmuteḍ

 

Ad k-d-yinni ansa i d-tekkiḍ

Fiḥel ad s-tiniḍ si Lezzayer n lbext-iw

Mačči akken i tt-in-teǧǧiḍ

Wali iẓerman-iw

Yekker deg-sen uwekkiw

 

Asmi meẓẓiyeɣ

Xedmeḍ

Ɛettbeɣ

Swan tidi-w

Ala ayen ččan medden

Asmi i meqqreɣ cabaɣ

Teɣli tezmart-iw

Seddan-iyi d ufriḍen

Acḥal i wummu nniɣ

Fket-iyi ulama d tiqqit n wamman

I wudem Ṛebbi

Iannan-iyi-d selli ɣef Nnbi

Ɣennan-iyi-d Qassamen

 

Ajerred sɣur X.Y

 

04- Acut-t ssirk-agi (MUHYA).wmv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posté par Yacne KHELIFA à 17:44 - - Commentaires [3] - Permalien [#]
Tags : ,

08 septembre 2015

D acu i tenniḍ 15

D acu i tenniḍ 15.

 

Tamuɣli Tanimant ɣef « Lekdeb ».

         Myal taluft tebḍa ɣef sin ; Tella tiggdi tella tebɣest, Yella wayen yelhan, yella wayen n diri, yella umeslay tella tsusmi, ineggur-a ttawin-d ɣer tagara-nsen snat n tɣawsiwin-nniḍen, Tidett akked Lekdeb ! Asteqsi, amek almi i d-ilul lekdeb ? Acḥal n tewsatin iɣef yefreq ?

         Tidett nezra d acu-tt ! D tilawt, d ayen i yellan d akmam deg tmeddurt n umdan ; Deg wayen i imucaɛen akk deg udmawen-is, d asemres n wawal « Tidett » deg tudert n umdan, d Asiwel-is, am akken ad d-nini : « wihen, yessawal tidett », ɣef waya i tela azal d ameqqran deg tmetti. Akken i nezmer ad tt-id-nesnekwu s lemgadla, bɣiɣ ad d-iniɣ, ad d-fkeɣ ayen i yellan s uqabel-ines, yemgadal akked yid-s. ihi nezmer ad d-nini ayen i yellan igudel tilawt, d war tilawt, d ayen i yellan d akellex, d ayen i yellan d lekdeb. Asteqsi wis sin ayɣer almi imdanen ur ttmeslayen ara tidett imi d nettat i d tilawt ?! Ayɣer almi itt-ǧǧan, uɣalen ḍefren lekdeb ?!

Mucaɛ d tidett wawal « Lekdeb » deg tmetti n wass-a, almi yuɣal amatu deg wayen nettmeslay d war tidett, myal wa d acu i d tarrayt yeḍfer akken ad d-yebnu lekdeb-is ! Myal wa d acu i t-yeǧǧan ad yeskiddeb !  Lekdeb yebḍa d iḥricen, nezmer ad d-naf Kraḍet n tewsatin d tigejdanin ; Tamezwarut, anda ara t-naf d aṭṭan ; D aṭṭan imi win i t-ikesben ur yezmir ara ad yemlek iman-is ur yesxuruṭ ara ! Dina ara naf amdan-a ameslay-is yebna ɣef « Ixuriṭen », d tawsit n lekdeb i wumi yekna bab-is, deg-s ad naf d ayen i yettmenni umdan-nni ad t-yidir deg wussan-is macca ur ɛad yessaweḍ, d ayen i yellan deg ttexmam-is n yal ass, d ayen i yellan deg yiḥulfan-is, yettenṭaq-it-id am akken yeḍra deg tilawt, s yes i yettsebbir iman-is, irekked lxaṭer-is ! Tawsit-a n lekdeb tekka-d deg lixsas i yela umdan deg littkal ɣef yiman-is, anda ur yettwaqnaɛ ara s wayen ila akked wacu i yella, ur yemlik ara rzana s wayes ara d-yefreḍ iman-is. Tawsit tis sant n Lekdeb ; D ameslay ara yesseqdec umdan akken ad yesseɣleḍ amdan-nniḍen i wakken ad t-ikellex, deg lebɣi-s ad yaweḍ kra n temsalt, tawsit-a tela daɣen sin wudmawen, yiwen deg leqesd n win i t-yesmersen ad yaweḍ ɣer wayen yelhan, d tamara i at-yerran akken ad yeskiddeb, ɣur-s aseɣleḍ i iga i umdan-nniḍen ur t-yettḍuru ara la netta la win i umi yeskaddeb, amedya ad d-yeskiddeb akken ur d-yettili ara lhem ; Udem-nniḍen d asemres n lekdeb s wudem n diri, win i t-yessemrasen i ga-t d ttawil i ukellex, d ttawil ad yaweḍ ɣer tɣawsa i t-yehman ! asemres n wudem-a n lekdeb d ccer i yela umdan deg wul-is, d leḥmala n tnefsit-is kan weḥd-s i t-yettaǧǧan ad t-yessemres ! udem-a n lekdeb ila assaɣ akked lexdeɛ, yebna ɣef ṭṭmeɛ akked teḥraymit. Akken ad d-naweḍ ɣer tewsit taneggarut, tis Kraḍet, lekdeb i umi semman medden ass-a acqecmeɛ ! tawsit-a n lekdeb temgarad ɣef tiyaḍ deg waṭas n yeswiren, ama deg nniya i yella umdan, ama deg lɣerḍ, ama deg wakud ! imi deg tewsit-a win yesmersen awal ur yeddin ara d tidett deg nniya-as ad yekkes ɣaf wul-is, ad yesqecmeɛ ɣef  umdakel-is, akken daɣen ur t-nettaf ara yettusemras ala gar wid yemyussanen ! Akken daɣen deg tuget n tikwal yessebgan-d win i t-yesmersen tidett ɣer tagara, amedya n Turart i umi tt-semmin « Le poisson d’avril » i d-yettilin deg ass amezwaru deg yebrir, ass-a yettwaḥsab d ass n ukellex akked usqecmeɛ, deg-s ara sawḍen yimdanen ad smersen lekdeb am akken lan tesriḥ !  

   

X.Y

Posté par Yacne KHELIFA à 15:53 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags :

16 avril 2015

Sirṭa, D tamanaɣt n yidles Aɛrab !

Résultat de recherche d'images pour "Cirta"Adabu n wass-a, ladɣa seg yiseggasen-a ineggura, seg 2007 ɣer wass-a, yufa-d ttawil amaynut s wayes ara yeẓẓu isem akked yidles akked tumast Taɛrabt deg wallaɣ akked wulawen n myal azzayri ; Seg useggas n 2005, lawan i d-tuɣal talwit ɣer wulawen n wid yesɛan ul akked tasa ɣef Tutlayt-nsen akked tumast-nsen, imi tettwasekcem ɣer tmendawt, tuɣal d tutlayt taɣelnawt, ilmend n yidim i yuzlen seg tfekka n waṭas n yimdanen, acḥal d allaɣ yedrewcen seg uxemmem akked useḥseb akked wesḥissef ; Adabu yeseḍfer-as-d, sin kan iseggasen seld-is, deg 2007, s tikti tamaynut ; « Lezzayer, Tamanaɣt n yidles Aɛrab ».

Akken ad siwḍen ad mḥun ayen akk i icudden ɣer yidles Amaziɣ, awanek n wass-a, ijab-d ttawil-a amaynut, ttawil n usekcem n tiktiwin tiɛerbubin ɣer wallaɣen n yizzayriyen -Amaziɣ s umata- ama d amziɣ yeṭṭfen deg tadra-s ama d win yeǧǧan deg nnif-is ad as-tkemmel ad tewɣi allaɣ-is. Tiyita tamezwarut s tikti-a i d-nebder iwsawen, tella-d deg 2007 ; Lezzayer, tamanaɣt n yidles Aɛrab, akken ad d-yibin akter, akken ad uwten ugar idles Amaziɣ, walit s telqey d acu i xedmen, mačči kan d asemres akked uselḥu n lecɣal-nsen war leḥsab akken i nwan kra n yimdanen ; adabu-a yewweḍ almi ixemmem ad ig tameɣra  timeldit i tirmad ara d-yilin ass n 11 deg yennayer 2007… ah, ah… D acu i d-ikeččmen ɣer wallaɣ-nwen ticki twalam azemz-a ?! Wwḍen almi gan ass-a i yettwaḥsaben d iḍ s wayes ara yekcem useggas amynut n leḥsab n Yimaziɣen, akken ad senden ula d nutni ass yecban ass-a ɣer yidles Aɛrab ur nelli d gma-s n yidles Amaziɣ ! Akken ad gen i yal aseggas asmekti n yidles aɛrab deg tmurt ur nelli d ayla-s akken ad yemḥu aẓar amaziɣ. Zemreɣ ad cebheɣ tikti-a « Lezzayer d tamanaɣt n yidles Aɛrab » ɣer tiktiwin-ni n usemmi n yidigan, akken ad ɛerben agdud, macca tikkelt-a wwten-t ɣer wayen yellan d ul, wwten-t ɣer yidles i yellan d agdazal n tumast, rrnu mačči kan agdud azzayri i yettwawten tikkelt-a, macca aggdud amaziɣ anda ma yella yettwawet, terza-t taluft.

Seld tamezwarut-a, deg 2007, atah yettaẓ-d wass akken ad gen i tikkelt tis Snat tirmad-a-nsen, macca tikkelt-a, ad rrnun tiyiti qesḥen ugar akk tid i iɛeddan ; Ass-a ad ttheggin tirmad deg Qsenṭina (Sirṭa), ad as-semmin « Qsenṭina, Ɛasimat ettaqafa El Ɛarabiya », Ahaw ah ! Anwa seg-wen i izemren ad d-yenṭṭeq ?! Ih ih…

Image associée

Ass-a d Sirṭa-nni i yellan d Tamanaɣt n Numidya, d Sirṭa-nni i yellan d Azekka n Urgaz Ameqran i yellan ɣef tikti n zeddi n Numidya, d tamurt n umaziɣ, D Sirṭa-nni  i yellan d ul, d aɣbalu d axxam n yirgazen igeɛmiren deg umezruy n Tmazɣa ; Masinissa, i yenna-an : « Tafriqt i yefriqen » ass-a ad rẓen awal-is i tikkelt taneggarut akken ad ɣbun later-is, ɣas akka mazal Aẓekka-ines ɣer wass-a deg Lxerrub, yeḍleq akken ad steɛfun yiɣsan-is, macca ticki yewweḍ-d wassen-nni deg ara bdunt tirmad-a-nsen wehmeɣ amek ara iḥulfu myal amaziɣ, wehmeɣ amek ara yeqbel ad yeknu, amek ara iqabel azekka argaz-a i d-yeǧǧan Numidya d listar i ugdud-is, tezṛam ay Yimaziɣen n wass-a, deg tallit ideg nekkni nettazal, nettnaɣ ad neg Tamaziɣt d Tutlayt Tunsibt, nutni ttheggin-d tiyitwin ara yesnegren ula d iẓuran-is, ḥsiɣ s wassen deg ara yilint tirmad-a deg Sirṭa s Yiɣsan n Masinissa Ad rmimzen, ḥsiɣ s deɛwessu ara nerfed deg yirawen-nneɣ i lebda imi nebra i wayen akk ɣlayen fell-aɣ, imi nebra i ṭṭbel deg waman ! Ay Imaziɣen n wass-a, xemmemt i uzekka deg ara d-yaweḍ wass deg ara nemmager lejdud-nneɣ; s wacu ara asen-nesfukkel faccal-nneɣ… ?! “Ayen iyi-qerḥen nniɣ-t-id, nekk i lebda ad geɣ tiɣri, i kečč ay agdud ma ad d-takkiḍ ”                                         

Image associéeTtekka n Massinissa

   X.Y

27 octobre 2014

BOUNOUA Khelifa Amezwaru i igan Afɣul s Tmaziɣt.

 

BOUNOUA Khelifa Amezwaru i igan Afɣul s Tmaziɣt.

 

 

1-                Tiɣremt : I wakken ad nebdu amek ara aɣ-d-snekwuḍ BOUNOUA Khelifa ?

 

 

 

         BOUNOUA Khelifa ; D amdan azzayri d amaziɣ, d win i iḥemlen idles-is, iḥemlen tutlayt-is, akken daɣen i ila tayri ɣaf tmurt-is. Akken ad d-snekwu ugar iman-iw ; Luleɣ deg taddart Tizi Allouane deg tɣiwant n Ait R’zine i d-izgan deg lɛerc n At Abbas ; Ma d ayen yerzan leqdicat-iw d ayen yerzan annar n Ufɣul deg uɣmis Tiɣremt/ La cité.

 

 

 

2-                Tzmreḍ ad aɣ-d-tmeslayet ugar ɣaf leqdicat-ik deg wannar n ufɣul Amaziɣ?

 

        

 

         Leqdic-iw d ayen i yerzan Afɣul s tmaziɣt deg wannar n tɣamsa, deg-s tteɛraḍeɣ myal tikkelt ad d-senfaliɣ ayen i tt-waliɣ ama d tiktiwin-iw ama d ayen yerzan tudert n yallas deg timetti akked yidles s umata.

 

 

 

3-                Deg tsastant i giɣ ufiɣ-d d kečč i d amezwaru i igan afɣul s tmaziɣt, D acu i d iḥulfan-ik ɣaf waya ?

 

 

 

         Deg tazwara, ɣur-i d lferḥ akked lɛez ameqqran ad iliɣ deg umkan i icuban wa i yi-tserseḍ, tis Snat, ttḥulfuɣ s leqdic-iw d ayen yellan seg-i, d ayen i yittmettilen, ihi ma yeǧǧuǧǧeg ad ǧguǧgeɣ yes-s.

 

4-                Anda i d-telḥeq ass-a taɣult n ufɣul deg tmaziɣt ?

 

        

 

         Ttwaliɣ tura kan i tebda tikli, leqdic d amynut, ssarameɣ s ya ɣer zat ad d-ḍefren wiyaḍ ad tennerni taɣul-a ugar ; S tmerna n yiɣmisen ara yessenfalin s Tmaziɣt akked yineɣmasen ara iqedcen, ad as-fken affud.

 

 

 

5-                Anda i yewweḍ ass-a deg tidmi-k ufɣul deg tmurt n lezzayer ?

 

        

 

         Urɛad i iban yixef-is, ɣas akka llant aṭas n tgejda deg wannar-a, maca azref akked tugnit akked wazal i ila umnefɣul assa- ur asen-tefki ara afud ad yiǧhid ugar. ɣar wayen yewweḍ ass-a ; d lɣella n leɛtab n kra kan n wid ur yettcuḥun ara i tezmart-nsen akked terwiḥin-nsen.

 

 

 

6-                D acu i d amentel (motivation) i ak-yeǧǧan ad tgeḍ afɣul s tmaziɣt ?

 

 

 

         Ɣas akken zemreɣ ad geɣ Afɣul s tutkayin-nniḍen i icuban Tafransist akked Taɛrabt maca nekk greɣ irebbi i Tmaziɣt ilmend n waṭas n tmental ; Tamezwarut : d tutlayt tayemmat i d-mmugreɣ d tamezwarut deg tudert-iw, tis Snat ; Ttwaliɣ d lwaǧeb fell-aneɣ ad as-nmud imi d nettat i yixtaren ; tla-yi.

 

 

 

7-                D yiwen gar imefɣal i yettnalen cwiṭ deg myal tama deg isental-inek ; Tettwaliḍ dakken ad d-tawiḍ kra n umaynut i taɣult-a n ufɣul ?

 

        

 

         Deg wayen i d-ttfaraseɣ ; giɣ-t s uɣanib d amzug, yemgarad ɣaf wiyaḍ i iqedcen deg wannar-a, akken daɣen, imi d nekk i d amezwaru giɣ afɣul s Tmaziɣt, bɣiɣ ad as-fkeɣ udem yemgaraden ɣef uɣanib i ssemrasen wiyaḍ, akken ur d-yettbin ara d lemɛanda. Bla ma nettu yal anaẓur ila tulmisin-is.

 

 

 

8-                Anwa-ten imnefɣal ɣur i d-tettagmeḍ tteɛzima ?

 

        

 

Ma nemmeslay-d ɣef wiyaḍ gen afɣul deg lezzayer ur nezmir ara ad nɛeddi war ma nemmeslay-d ɣaf Dilem Ali ; d amdan s wazal-is, ladɣa d netta i d-yefkan i yidles amaziɣ ugar n imnefɣulen-nniḍen nezmer ad d-nini d amdan i yettɛacren tilawt.

 

 

 

9-                Amek almi i tessawḍeḍ textareḍ aɣmis n La Cité « Tiɣremt » ?

 

 

 

D aɣmis i d-yefkan tagnit i wid akk i iqedcen ɣaf tutlayt akked yidles amaziɣ, ama d afɣul ama d tamedyezt ama d imagraden yerzan tusna s umata. S waya ɛerḍeɣ uzneɣ-asen kra deg yifɣulen i d-furseɣ, ɛeǧben-asen aṭa aṭas, dɣa sazreren-ten-id, dɣa seg wassen qedceɣ yid-sen ɣar wass-a.

 

  

 

10-           ɣur-k abrid n ufɣul ad d-yernu kra i yidles akked uzayar n Tmaziɣt ?

 

 

 

Nekk, ayen akk xedmeɣ ttmenniɣ ad d-yeglu s umaynut, d wa i d iswi-w ; ttwaliɣ daɣen ayen i d-yettnulfun deg tewsatin timaynutin n tẓuri nezmer ad as-neldi tawwurt akken ad d-yekcem ɣer ufrag n Tmaziɣt, amedya n ungal i d-ikecmen d amaynut ɣer tsekla tamaziɣt, akken i ssarameɣ daɣen ad tegmu daɣen tewsit n ufɣul.

 

 

 

11-           d acu i d tamuɣli-k ɣaf ugdud deg wayen yerzan afɣul akked yidles s umata ?

 

 

 

Nenna-d yakan yakan d ayen yellan d amaynut, mazal urɛad i icaɛ, maca deg wayen i ttwaliɣ akked wid i d-yettaznen, ttcekkiren-d s waṭas leqdic-a. Ihi nezmer ad d-nini d tazwara i iwatan ; ssarameɣ ad d-ḍefren wiyaḍ akken ad iciɛ ufɣul ugar.

 

 

 

12-           d acu i d uguren i d-yettbeddaden mgal-ik deg myal tikkelt ideg ara tɛerḍeḍ ad d-tessenfaliḍ kra n tikti-inek ?

 

 

 

d tidet uguren ugten, ladɣa ayen yerzan allalen akked iferdisen n leqdic ; d wid i ttmagareɣ yallas, akken daɣen i yella wugur-nniḍen i yerzan amek ara ad d-tessenfaliḍ tikti-k akken ara ad tt-yegzu imeɣri ; Imi yezmer ad tmeɛneḍ ɣef kra wayeḍ ad tt-yegzu d ayen-nniḍen.

 

 

 

13-           Mmeslay-d kra ɣaf leqdicat i tessewjadeḍ deg yimal ?

 

 

 

Deg ufɣul ssarameɣ azekka n wussan ad yuɣal ad yennerni, ad yuɣal d leqdic asadar, d unsib deg yiɣmisen n tmaziɣt, ma d leqdicat-nniḍen, liɣ tiktiwin-nniḍen akka am Les B.D (bondes dessinées), deg i d-swejdeɣ aḍris n tedyanin, mazal kkan ad as-rnuɣ unuɣen i t-iwatan.

 

 

 

14-           D acu i d awal ara tazneḍ i wid akk i yettnaɣen ɣaf usbeddi akked uḥraz n yidles amaziɣ… ?

 

 

 

Ad ddseɣ awal-iw ɣef wawal n MATOUB Louenes i yennan : “idles yuḥwaǧ arraw-is, ara s-yessiǧehden aẓar-is d aḍar-is ara neḍfer”, ihi ad d-iniɣ akk i win i iqedcen deg wayen yerzan Tamaziɣt yewwi-d ad yerr deg tidmi-s dakken d lwaǧeb fell-aɣ ad nenneɛtab akken ad tiǧhid, ladɣa s ɣur wid ilan tamusni deg myal taɣult, imi ass-a tamaziɣt mačči kan d taɣuri i ilaq ad tt-nɣer maca yewwi-d ad nesɣer yes-s tussna.

 

 

 

15-           Awal-ik n tagara ?

 

 

 

Ssarameɣ leqdic-iw ad d-yeglu s kra n umaynut i Tmaziɣt, akken daɣen ara naf afud ara aɣ-yessiǧehden tikli ɣer zat akken ad t-taẓ yis-sneɣ. Ttmenniɣ lehna akked talwit i ugdud azzayri. Ad cekreɣ akk wid i yerran azal i wayen xeddmeɣ, ladɣa aɣmis tiɣremt/La Cité akked iqeddacen deg-s.

 

 

 

                                    Adiwenni s ɣur X.Y

 

Posté par Yacne KHELIFA à 16:42 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags :