D acu i tenniḍ ?

 

Yal yiwen ad as-yini d ibawen-iw i yettewwan ! Tamuɣli-nneɣ mazal-itt meẓẓiyet, mazal-itt ur tbaɛed ara nnig  wanzaren-nneɣ ! Siwa aya i umi nessen ; Nekk i yeẓran, d nekk i yesnen, d nekk i … rtg. Ɣurwet ad d-tefɣem deg tedwamt i deg i tkecmem ay imaziɣen n wass-a, ayɣer akk ayagi n leḥsed akked yar ttexmim, ayɣer ulac tagmat akked tdukli, akken yenna dda Sliman Ɛazem « yak Rebbi-nneɣ akk yiwen, ad nečč kan am atmaten deg yiwen n uḍebsi ».    

Uqlet ɣer deffir d tisutwin, myal tasuta i iɛeddan tegla s uḥric deg yidles nela (nesɛa), ɣef zyada idles-nneɣ yedder deg yimi ɣer tmezzuɣt, war tira, ala ɣer tagara n tasut tis snat tmerwin, anda bdan ttarun fell-aɣ iserdasen akked yimrabḍen irumiyen, macca ineggura-a mačči deg lɣerḍ-nsen aɣ-d-fken tallalt, d abrid i bɣan ad ɣ-afen akken ad rẓen tadukli-neɣ ; Ayen i d-ufan deg tsuddut n tmetti taqbaylit ur zmiren ara ad t-rẓen, ayen i d-ufan deg tikli akked zeddi n tmetti d ayen ur yellin ara deg tmettiyin-nniḍen, imi i d-tekcem Fransa tufa-d tamurt n leqbayel tuddes tmetti-ines s tejmaɛt n yal taddart, akken agraw n tuddar i yezdin ttsemmin-as Lɛerc, anejmuɛ n leɛrac i umi ttsemmin Taqbilt. Anagraw-a n tuddsa d ayen i yeǧǧan agdud Aqbayli ibedd ɣer wass-a, ur yeɣli wara, macca deg tallit-a ideg  nettidir tura, ur d-teqqim tejmaɛt, ur d-yeqqim Lɛerc, ladɣa Taqbilt, ass-a myal amdan iferru lecɣal-is s yiman-is, myal neɣ tuget n tuddar yeɣba wawal n tejmaɛt deg-sent, ulac akk tuddar yezdin akken ad beddent d yiwen n lɛerc, d ayen i d-yeqqim kan deg umezruy nettales-it-id, ihi asteqsi ass-a, Ayadra abeddel-a i d-yeḍran, yefreq tuddsa n uɣref amaziɣ, ad ikemmel ad yegzem assaɣen n tizdit daxel n ugdud-a ? D tidet  myal yiwen ad iḥareb ɣaf uqerruy-is ?

Ticki yeḍra-d waya ad nsel akter i tenfalit « D ibawen-iw kan i yettewwan », myal yiwen yettargu ad yili d netta i d aqerru, axṣim-is d win ara s-yefken sswab, ula deg leqdic ɣef tmaziɣt s ukukru, win iɛerḍen ad d-yawi awal as-tgezmen seg tikti-nni ideg i d-yebda. Ad kfuɣ awal am yal tikkelt, ass-a ad d-sneṭqeɣ acennay Maɛtub Lwennas yeqqar : « Uqbel ad aɣ-ɛezzin s ttwab, kkert ad d-njab isufar i tdukli-nneɣ ».

X.Y