Deg uxxam, 18 deg yebrir 2001, Massinissa, yettales i temsirin-is, yessewjad i ukayad n BAC, yesla-d i wahruḥu ɣer uzniq sdat n uxxam. Ɣef Tnagit n yemma-s n Massinissa Guermah, i yellan yid-s deg uxxam ; aneggaru-a yeffeɣ-d ɣer berra akken ad iwali d acu i iḍerrun. Tayemma-tt yerǧan tallit, mmi-s ur d-yezzi  ara s axxam, themmej-itt-id tasa-s, temmuqel seg ṭṭaq mi twala agraw yezzi, yeɛmer sdat n uxxam. Tayemmat testeqsa ɣef wacu i yeḍran ! Tiririt n warrac ur yessinen ara aswir ɣur tewweḍ taluft, rran-as-d s nniya nniya «D Mumuḥ i nɣan, d Mumuḥ i nɣan iǧadermiyen » ; akka i tesla s lexbar tyemma-tt ɣef wakken i t-id-tulles ɣer umaṭṭaf n BRTV. Maca kan, Massinissa Guermah s yisem-is Mohemed Guermah, urɛad yemmut, ɣas ulamma tirṣaṣin ɣereblent iḍarren-is, yeṭṭef tarwiḥt, wwin-t ɣer sbiṭer n Tizi Wezzu.

Ulama tluḥeq tyemmat ɣef mmi-s ur t-twala wara, wwin Massinissa ɣer ssbiṭer Mustapha Pacha deg tmanaɣt n Lezzayer war ma fkan-as-d isalli n tidet ɣef waddad n seḥḥa n mmi-s.

Tanagit n Bab-as n Mumuḥ i qebren s imeṭṭawen ɣer umaṭṭaf n BRTV, yettalles-d ɣef tmeslayt taneggarut gar-as d mmi-s. Gar wawalen ineggura n Mumuḥ « ur xdimeɣ acemma a vva… » s taɣect yeqber imeṭṭi. Mass Germah Khaled, iwekked-d d akken mačči ala s yiwet n terṣast I yettwawwet mmi-s, iwekked-d d akken yiwen ur as-d-yenni, yessaweḍ yenna lukan yeḥsi d akken s waṭas n terṣasin I yettwawet mmi-s, tili ad izenz lmelk akk ila akken ad yazen mmi-s ɣer tmurt lberrani “Fransa” akken ad d-idawi dinn-a. Maca tudert n Massinissa tettwaɣdar gar temḥeqranit n yiǧǧadermiyen d lqella n ttawil deg tsuddut n tdawsa deg tmurt n Lezzayer.

Mass SALAH BRAHIMI deg usteqsi-ines i Yazid Zerhouni, aneɣlaf n tɣawsiwin n ddaxel, ɣef wanwa i yefkan annaḍ i useqdec n rṣaṣ mgal ilmeẓyen n tmurt n Taqvaylit i d-yefɣen deg tmesbaniyin akken ad ssutren izerfan-nsen deg yebrir 2001 dassawen. Yerra-as-d uneggaru-a, Mass Zerhouni, s tririt ur yeǧǧin ara ad tqenneɛ sekra ma yellan d aqvayli, yerna yessuref timenɣiwt-a d tin i d-yernan deg Amizur s yisem n temḥaddit ɣef tnefsit. Ugar n waya deg rabul n Uɣlif n Temssal n Ddaxel i d-yuran d akken Germah Massinissa ur yelli wara d anelmad n tesnawit, yesseḍfer-as-d wulɣu n temsutla i d-yuran belli Massinissa d « avwayu ». S ddaw n tsusmi n uselway n tigduda deg tallit-nni, A Bouteflika, ǧǧant aɣref aqvayli ad iɣeweɣ ad ibedd mgal adabu amhersan. Aselway-a s timmad-is deg yiseggasen n 1999 mi d-yerza ɣer waɣir n Tizi Wezzu, yemmeslay-d s temḥeqranit akked lebɣeḍ ɣef tutlayt d tumast tamaziɣt, tutlayt-a akked tumast-a i refden yeqvayliyen d tayemmat n uɣref aqvayli. Aselway-a s timmad-is, yenna deg yinaw-ines “seg tura d assawen, ur yettili wannay amaziɣ, usiɣ-d ɣer da akken ad awen-sexsiɣ tacuffet-nwen, ma yela, ad d-wekdeɣ akken iwata, ma yella tamaziɣt-a yewwi-d ad tili d tutlayt taɣenawt, d awezɣi ad tili d tutlayt tunsibt, d awezɣi ad tili d tunsibt ! ».

Massinissa Guermah, yessufeɣ tarwiḥt deg wass n 20 deg yebrir 2001, i yuɣalen d azamul n umennuɣ ɣef tumast d yedles d tutlayt taqvaylit d tmaziɣt s umata. D asmekti n tnakra n nnif n uɣref aqvayli sdat n wallen n ugdud azzayri akked udabu i yettferriǧen deg yimsutla akked yiɣallen n laman yemgaraden amek i neqqen, yerna ɛegben iqbayliyen war ma tella-d teɣri ɣef uḥebbus n tyita n rṣas ɣer yidmaren n yilmeẓyen i yessuturen adeg d wezref d tumast.

Timenɣiwt n Massinissa tella-d d amennan n tnekkra n uɣef aqvaylit mgal adabu azzayri amhersan i yesseɣlin 127 n yimeɣrasen d waṭas n yimejraḥ d wid yettwaɛegben. Amennuɣ n teqvaylit mazal ad ikemmel, tidet am ass-a ad d-tban. Tamurt Taqvaylit d awezɣi ad tsammeḥ ɣef warraw-is.

Akken kan ur ntettu wara leqriḥ n Massinissa, yegsusrun awalen-a ineggura i bab-as :

« Ur ttḥulfuɣ ara i yiḍaren-iw a vva, ur sen-ḥulfaɣ ara… ur xdimeɣ acemma avva, ur xdimeɣ acemma ! […] Mi ara n-fɣeɣ ad d-rreɣ ttar, wten-iyi di lbaṭel »

 

X.Y